Surma registreerimine

Surma registreerimiseks võib avalduse esitada abikaasa, sugulane, hõimlane, tervishoiuteenust osutava asutuse juht, politseiametnik või muu isik, kellel on inimese surma kohta andmeid.
Avalduse võib esitada ükskõik millisele maavalitsusele või linna- või vallavalitsusele seitsme päeva jooksul pärast inimese surma või tema surmast teadasaamist.
 
Avalduse esitamiseks tuleb minna perekonnaseisuasutusse isiklikult kohale.
Perekonnaseisuasutus registreerib surma kolme tööpäeva jooksul avalduse saamisest.
 
Surma registreerimiseks tuleb esitada:
  • surma registreerimise avaldus;
  • surnu isikut tõendav dokument;
  • arstlik surmateatis;
  • avaldaja isikut tõendav dokument.
Võimalusel tuleb esitada surnu abielu tõendav dokument. Seadusest tulenevatel juhtudel on perekonnaseisuasutusel õigus nõuda ka teisi surma registreerimiseks vajalikke dokumente.
Surma registreerimisel esitatud surnu isikut tõendava dokumendi ehk näiteks isikutunnistuse või Eesti kodaniku või välismaalase passi edastab perekonnaseisu-ametnik kas Politsei- ja Piirivalveametile või Välisministeeriumile.
 
Surma registreerimiseks esitatavad dokumendid peavad olema eesti, vene või inglise keeles. Kui dokumendid on tõlgitud, peab tõlge olema vandetõlgi tehtud või notariaalselt kinnitatud. Surmakande aluseks olev välisriigi dokument, näiteks meditsiinitõend, peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välisleping ei näe ette teisiti.
 
Kui arstlikul surmateatisel on surnu kohta andmed puudulikud või loetamatud ja seetõttu pole võimalik isikut tuvastada, siis surmakannet ei tehta ja surmateatis tagastatakse avaldajale palvega pöörduda tagasi meditsiiniasutusse ja lasta dokument vormistada korrektselt. Surma registreerimise eest ei pea tasuma riigilõivu. Surma tõendamiseks väljastatakse tasuta surmatõend.
 
Kui surm on registreeritud välismaal, ei tule seda Eestis uuesti registreerida, küll aga tuleb esitada maavalitsusele või Tallinna perekonnaseisuasutusele rahvastikuregistrisse kandmiseks välisriigi surmadokument.
Surma tõendamiseks väljastatakse surmatõend.
 
Surma registreerimise eest riigilõivu tasuma ei pea. Surma tõendamiseks väljastatakse tasuta paberil surmatõend.
Esmane surmatõend väljastatakse avaldajale vahetult pärast surmakande tegemist.
Erandina võib esmase tõendi väljastada kuni  14 päeva jooksul kande tegemisest arvates. Esmane tõend väljastatakse tasuta. Korduv tõend väljastatakse tasu eest perekonnasündmuse tõendi väljastamise avalduse alusel.
 
Matusetoetuseks makstakse matuse korraldajale  65 eurot rahvastikuregistri andmetel Vigala valda registreeritud isiku surmatõendi alusel.

 

Matusetoetuse taotlus

Matusetoetuse taotlus eesti.ee kaudu