« Tagasi

VOLIKOGU 21. NOVEMBRI ISTUNGI KOKKUVÕTE

Volikogu kogunes oma kolmandale istungile 21. novembril.  Päevakord oli iseenesest mahukas (19 päevakorrapunkti), kuid volikogul kulus kõige läbimiseks napp kaks tundi. Esmakordselt uue volikogu valitsemise ajal olid kohal kõik 21 volikogu liiget. Uute liikmetena tutvustati kahte uut volikogu liiget: Jüri Nisumaa asendab möödunud istungil vallavalitsuse liikmeks kinnitatud Priit Kärsnat valimisliidust Vigala ning Ottomar Linna asendab vallavanemaks valitud Villu Karut valimisliidust Meie Inimesed.

Volikogu kultuurikomisjoni esimeheks valiti Ottomar Linna ning aseesimeheks Merlin Suurna.
Üksmeelselt määrati vallavanema töötasuks 2500 euto kuus. Villu Karu hakkab taolist palka saama tagasiulatuvalt 7. novembrist. Varem oli tasuks 2015 eurot kuus.
Märgatava tõusu tegi ka volikogu esimehe töötasu – kui seni sai volikogu esimees hüvitist 575 eurot kuus, siis nüüd on volikogu esimehe koht palgaline ning tema teenistus on alates 26. oktoobrist 1250 eurot kuus.
Vallavalitsuse liikmele
 Margus Jehele, kes on vallavalitsuse ainuke mitteametnikust liige, määrati igakuiseks hüvitiseks 300 eurot. (Varasemas Märjamaa Vallavalitsuse koosseisus oli see tasu 200 eurot.)
Seadusest tulenevalt otsustati maksta Vigala vallavolikogu endisele esimehele Meelis Välisele hüvitist 2304 eurot ning Vigala valla endisele vallavanemale Priit Kärsnale 22 176 eurot seoses nende volituste lõppemisega vastavalt volikogu esimehena ja vallavanemana. (Seadus näeb ette maksta hüvitist kahe aasta vastava ametikoha kuu keskmise ametipalga või hüvitise 12-kordses ulatuses.)
Volikogu valis revisjonikomisjoni esimehe Ülo Olmi ettepanekul revisjonikomisjoni liikmeteks volikogu liikmed Aare Müili, Aivar Jõgiste, Merlin Suurna, Raivi Laaseri ja Sander Saaliste.  Nii suures koosseisus pole revisjonikomisjon, vähemalt Märjamaa vallas, juba hulk aastaid tegutsenud. Loodetavasti on sellevõrra ka nende tegevus tõhusam.
Ka teised uue valla volikogu alatised komisjonid said oma koosseisult suuremad kui seni vast oleme harjunud. Majandus- ja eelarvekomisjoni koosseisu kinnitati Ago Kirsipuu, Aivar Jõgiste, Andres Elmik, Harri Jõgisalu, Ülo Olm (kõik eelnimetatud on ühtlasi ka volikogu liikmed), lisaks VL Meie Inimesed poolt Kalle Teekivi ning vallavalitsuse esindajana Lea Laurits. Komisjoni esimees on Urmas Kristal ja aseesimees Raivi Laaser.
Volikogu hariduskomisjoni koosseisus on esimehena Meelis Välis ja aseesimehena Kristi Kivisild, liikmeteks volikogu liikmed Helve Riitsaar, Merlin Suurna ja Ülo Olm ning erinevate haridustasemete asjatundjatena Eli Laaser (Varbola Lasteaed-Algkool), Ene Mätas (lasteaed Pillerpall), Enn Roosi (Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool), Maiu Linnamägi (Märjamaa Muusika- ja Kunstikool), lisaks VL Meie Inimesed esindajana Gaili Ilisson ning vallavalitsuse valdkondliku asjatundjana Tõnu Mesila.
Volikogu sotsiaalkomisjoni kooseisu kinnitati volikogu liikmed Ilju Aviste ja Jaanus Lehtsaar, vallavalitsusest sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska ning Vigala osavallast Ilme Roosi, asjatundjana on kaasatud Ruth Lippus. Komisjoni juhib esimehena Marika Hiiemaa, aseesimees on Liivi Miil.
Volikogu kultuurikomisjon kinnitati 11-liikmelisena, s.h esimees Ottomar Linna ja  aseesimees Merlin Suurna, ning komisjoni  koosseisu arvati volikogu liikmetest Helve Riitsaar, Jüri Nisumaa, Kristi Kivislid ja Teet Tomson, EKRE esindajana Anneli Ülemaante,  valimisliidust Meie Inimesed Darja Lehtsalu,  valmisliidust Vigala Heli Lints, kes on ühtlasi ka Kivi-Vigala rahvamaja juhataja, Ene Klaus Märjamaa rahvamajast ning vallavalitsuse valdkondliku asjatundjana Tõnu Mesila.

Kehtestati uue Märjamaa valla põhimäärus ning Märjamaa valla Vigala osavalla põhimäärus.  Pärast nende jõustumist kinnitab Märjamaa valla valimiskomisjon osavallakogu koosseisu.
Nii öelda mittekorralduslike küsimustena lahendati AS-i TREV-2 Grupp poolt esitatud vaiet Märjamaa Vallavolikogu 19.09.2017 otsuse nr 262 kohta.  Teemaks geoloogiline uuringuluba Nurme uuringuruumis. Läbirääkimiste tulemusena on jõutud osapooli rahuldava tulemuseni  ning volikogu otsustas varasema otsuse tunnistada kehtetuks ning nõustuda uuringuloa andmisega.
Määrati katastriüksustele sihtotstarbeid – maatükke oli nii Vigala osavallast kui Märjamaa valla endise Loodna valla territooriumilt.  Volikogus menetlemise põhjuseks ikka üldplaneeringu puudumine.  Seda ei ole ei endise Vigala valla kohta ega ka Loodna valla kohta.
Esimesel lugemisel oli volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise maksmise kord.  Ettepanekute tähtajaks määrati 27. november. 
Valla esindajateks Raplamaa Omavalitsuste Liitu (ROL) nimetati Urmas Kristal ja Villu Karu, keda vajadusel hakkavad asendama Meelis Välis ja Triin Matsalu.  Valla esindajaks ROLi juhatuses on Villu Karu.
Esindajateks Raplamaa Omavalitsuste Arengufondi nõukogusse määrati Priit Kärsna ja Andres Elmik.
Infona andis vallavanem teada, et vallavalitsus teeb ettepaneku erakorralise istungi kokkukutsumiseks 5. detsembril, mil arutamisele tulevad põhiliselt just uute ametiasutuste asutamisega seotud teemad, s.h struktuur, palgajuhend jms. Seadusest tulenevalt peavad 1. jaanuarist 2018 tööd alustama uute ametiasutustena uus Märjamaa Vallavalitsus ning Vigala Osavallavalitsus. Taoline tempo ei lase ka volikogu komisjonidel pikemalt hoogu võtta – esimesed koosolekud toimuvad juba järgmisel nädalal.
Jõudu meile kõigile tempos püsimiseks!