« Tagasi

VOLIKOGU 19. DETSEMBRI ISTUNGI KOKKUVÕTE

Volikogu jõulueelsel istungil 19. detsembril oli päevakorras 16 punkti. Neid oli arutamas 19 volikogu liiget.
Juba aprillis otsustas volikogu, et alates 1. jaanuarist 2018 hakkavad Orgita Lasteaed Midrimaa ja Kasti Lasteaed Karikakar tegutsema ühe asutusena, s.o Kasti-Orgita lasteaiana.  Nüüd, uue aasta künnisel, jõuti lõpuks Kasti-Orgita Lasteaia põhimääruse kehtestamine.  Haridusteemadest oli päevakorras veel ka Märjamaa valla haridusasutuste hoolekogude kord. Lasteaedadel ja koolidel tuleb oma hoolekogude koosseisud viia uue korraga vastavusse hiljemalt 30. juuniks 2018.
Vigala vallas ja Märjamaa vallas (ja lisaks ka Raikküla valla kolmes külas, kes ühinesid Märjamaa vallaga), on hetkel erinevad sünni- , matuse- ja ranitsatoetuse maksmise määrad ja korrad.  Selleks, et uuest aastast saaks kõik uue Märjamaa valla territooriumil elavad inimesed võrdselt toetatud, kehtestati sünni-, matuse- ja ranitsatoetuse maksmise uus kord. Sünnitoetus on järgmisest aastast 300 eurot (lisaks valla vapi kujutisega hõbelusikas), ranitsatoetus 200 eurot ning matusetoetus 250 eurot.
Volikogu otsustas rakendada Märjamaa valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra § 4 punkti 1 üle kogu uue valla. Maakeeli tähendab see seda, et järgmisest aastast  makstakse juubelitoetust 80, 85, 90, 95, 100 vanustele ja vanematele sünnipäevalastele.  Toetuse suuruse otsustab vallavalitsus.
Kehtestati uued eluasemekulude piirmäärad riikliku toimetulekutoetuse saamiseks. Toimetulekutoetuse määramisel võetakse aluseks eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle kehtestatud piirmäärade.  Märjamaa vallas oli 2017. aastal ühes kuus keskmiselt 48 toimetulekutoetuse saajat, Vigalas 7 ja keskmine toetussumma  ühe taotluse kohta oli Märjamaal 219 eurot, Vigalas 165 eurot.
Võeti vastu Märjamaa valla 2017.a IV lisaeelarve kogumahus 81 844 eurot. Märjamaa valla eelarve on nüüd kokku üle 9 miljoni euro.
Kehtestati uued Märjamaa valla maamaksumäärad. Muutusi see Vigala ja Märjamaa valla maksumääradesse ei toonud – üldine maksumäär on 2,5%, haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär on 2% maa maksustamishinnast aastas.
Volikogu andis nõusoleku jätta riigi omandisse Araste külas asuv Vana maaüksus ning Sääla külas asuv Tara maaüksus (mõlema maaüksuse sihtotstarbeks määrati maatulundusmaa). Sihtotstarve määrati ka neljale Luiste, Teenuse ja Maidla külas asuvale katastriüksusele.
Kivi-Vigala külavanemaks kinnitati Ave Vaarma, kellele antakse järgmisel istungil üle, vastavalt Vigala valla külavanema statuudile, külavanema ametiraha.
Volikogu otsustas laiendada Märjamaa valla tunnustuse avaldamise korda kogu üle uue valla. Siinkohal meeldetuletus – kuni 31. detsembrini ootab volikogu kantselei tunnustamiseks kandidaate. Lähemalt loe valla kodulehelt.
Tunnistati kehtetuks Vigala Vallavolikogu 27.06.2013 määruse nr 9 "Õpilasstipendiumide taotlemise, määramise ja maksmise kord Vigala vallas".  Vallavalitsusel on eesmärk kevadeks valmis saada uus ühtne kord. Kas selleks saab olema praegu kehtima jäänud Märjamaa valla laste ja noorte sihtkapitali kord või tuleb midagi uut, on hetkel veel vara öelda.
Moodustati Märjamaa valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetuste taotluste läbivaatamise komisjon.  See on komisjon, mis vaatab läbi vana Märjamaa valla territooriumil tegutsevate mittetulunduslike ühenduste ja eraisikute taotlusi toetuse saamiseks valla 2018. a eelarvest.  I vooru taotlused on juba esitatud ja ootavad hindamist. 2018. aasta on mittetulundusliku tegevuse toetamise mõttes üleminekuaasta – toetusi jagatakse kummagi ühinenud valla territooriumil veel n ö vana viisi seniste kordade alusel. Hiljemalt sügiseks peaks valmima uus kord, et selleski valdkonnas minna edasi ühiste põhimõtetega.
Kehtestati Märjamaa Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kordning  vallavolikogu ja osavallakogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise maksmise kord.  Volikogu liikme tasuks määrati 50€/istung,  komisjoni esimehe ja osavallakogu esimehe tasu on 50€/koosolek, komisjoni liikmele ja osavallakogu liikmele makstakse 25 eurot koosoleku eest. Lisaks on teatud puhkudel võimalik komisjoni liikmetele (s.h komisjoni esimehele) maksta komisjoni töö eesmärkidega seotud ülesannete täitmise eest 5 €/tunnis ning volikogu liikmetele (s.h esimehele) ja komisjonide liikmetele (s.h esimehele) hüvitada isikliku auto kasutamist.

Informatsioonide juures kõneldi kaasavast eelarvest, teedest ja kaevandustasudest, käimasolevatest ehitustest, kiideti valla majandusbrigaadi hästi tehtud tööde eest. Kõik, kes tahtsid midagi veel aasta viimasel istungil südamelt ära öelda, selle võimaluse ka said. 

Pistu enam kui poolteist tundi ja töö oli tehtud. Järgmine volikogu istung on 16. jaanuaril 2018.

Kõike paremat ja kaunist aasta lõppu!