« Tagasi

VOLIKOGU 5. DETSEMBRI ISTUNGI KOKKUVÕTE

Volikogu 5. detsembri erakorralisel istungil oli volikogu kohal täies koosseisus, s.o istungi algul istus ühise laua ümber 21 volikogu liiget.  Päevakorras oli, koos infopunktiga, viis punkti. Sissejuhatuseks muudeti tee nime - Naravere külas (end Vigala vald) asuva Pikani tee nimetati Kalda teeks. Seejärel asuti põhipunktide kallale.
Otsustati ühendada senised Märjamaa Vallavalitsus ja Vigala Vallavalitsus ning selle tulemusena moodustada alates 1. jaanuarist 2018 ametiasutustena Märjamaa Vallavalitsus ja Vigala Osavallavalitsus.  Ühtlasi lõpetatakse seoses ümberkorraldamisega 31. detsembrist 2017  Märjamaa Vallavalitsuse (registrikood 75022835) ja Vigala Vallavalitsuse (registrikood 75024030) tegevus.
Järgmised päevakorrapunkti olidki kõik seotud eelnimetatud kahe uue ametiasutuse loomisega. 
Kehtestati uus valla ametiasutuste palgajuhend ning ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded.
Pikimaks mõttevahetuseks kujunes Märjamaa valla ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu eelnõu arutelu.  17 poolthäälega (2 vastu ja 1 erapooletu, 1 volikogu liige oli selleks ajaks istungilt lahkunud) otsustati kehtestada Märjamaa Vallavalitsuse ja Vigala Osavallavalitsuse struktuur ja teenistujate koosseis vallavalitsuse pakutud kujul (vaid haldusjuht nimetati ümber haldusosakonna juhiks). Uue struktuuri kohaselt hakkab kahes ametiasutuses olema kokku 64,15 teenistuskohta, s.h Märjamaa Vallavalitsuses 55,5 ja Vigala Osavallavalitsuses 8,65 (võrdluseks – seni oli Märjamaa Vallavalitsuses 50 teenistuskohta ja Vigala Vallavalitsuses 11,5 kohta). Valdavalt täidetakse ametikohad senistes ametiasutustes töötavate teenistujatega, kuid tulemas on ka avalikke konkursse. Siinkohal võib näiteks nimetada haridusnõunikku, lastekaitsespetsialisti, sotsiaaltööspetsialisti ja teedesptesialisti, kellede otsingutega vallavalitsus peagi alustab.
Istung kestis  üle 3 tunni (3 tundi ja 13 minutit). Järgmine volikogu istung on juba kahe nädala pärast -           19. detsembril.