« Tagasi

AEG TAOTLEDA ÕPILASSTIPENDIUMIT

Stipendiume määratakse üks kord aastas kevadel kuni 10-le õpilasele. Stipendiumid jagunevad põhikooli III kooliastme õpilaste, gümnaasiumiõpilaste ja põhihariduse baasil kutsekeskhariduse andvatel erialadel õppivate kutsekooliõpilaste vahel. Stipendiumi võib taotleda statsionaarses õppes üld- või kutseharidust omandavale isikule, kes ise ja kelle vanematest/hooldajatest vähemalt üks on valla elanike registris, olles kantud sinna vähemalt aasta enne taotluse esitamist. Taotluse esitajaks võib olla täisealine isik, asutus või organisatsioon. Stipendiumi määramisel arvestatakse käitumist, õppeedukust (keskmine hinne on põhikooli astmes vähemalt 4,5 ning gümnaasiumi ja kutsekooli astmes vähemalt 4,0), ühiskondlikku aktiivsust, osavõttu maakondlikest, vabariiklikest ja rahvusvahelistest aineolümpiaadidest, spordi- või kutseala võistlustest ning osavõttu maakondlikest, vabariiklikest ja rahvusvahelistest kultuurivaldkonna võistlustest, konkurssidest jms. Hindamise teostab laekunud dokumentide alusel kultuuri ja hariduskomisjon. Stipendiumi taotlemise tähtaeg on 15. aprill. Taotluseid võetakse vastu kuu aja jooksul alates 15. märtsist. Stipendiumi taotlemisel esitatavad dokumendid:

1)      õppeasutuse poolt kinnitatud koopia õpinguraamatust või tunnistusest;

2)      õppeasutuse juhtkonna või klassi- ehk kursusejuhataja poolt koostatud iseloomustus;

3)       taotluse esitaja kontaktandmed;

4)      stipendiaadi kontaktandmed.

 "Õpilasstipendiumide taotlemise, määramise ja maksmise kord Vigala vallas" on kättesaadav aadressil https://riigiteataja.ee/akt/405072013018