Vigalasse elama toetusprogramm

"Vigalasse elama" toetusprogrammi eesmärgiks on soodustada aktiivsete ja lastega perede või ka lasteta noorte perede Vigala valda elama asumist või elamist, tagades head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele Vigala vallas.

Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse 4 valdkonnas, sh  majapidamiste 
-    veesüsteemide,
-    kanalisatsioonisüsteemide,
-    juurdepääsuteede,
-    elektriliitumiste ning autonoomsete elektrisüsteemide rajamise või renoveerimisega (nõuetele mittevastava süsteemi või rajatise asemel uue ehitamine) seotud tegevusi. Rahastatavad tegevused on täpselt kirjeldatud volikogu määruses.

Taotluse rahuldamise korral makstakse toetust igas valdkonnas 50% abikõlblikest kuludest, kuid mitte üle 5000 euro. Projekti teostamiseks on aega maksimaalselt 15 kuud lepingu sõlmimisest. Igast valdkonnast saab taotleda toetust 1 korra, st toetatakse terviklahendusi (nt korraga rajatakse puurkaev ja torustik, kahes etapis seda teha ei saa).

NB! Arveldused taotleja ja töövõtjate vahel teostatakse alates 300 eurost eranditult pangaülekandega, ka väiksemad summad on soovitav arveldada sularahata.

Toetuse taotleja peab vastama kõigile järgmistele tingimustele:
1) taotleja alaline elukoht on Vigala vallas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
2) taotleja on kolinud valda viimase kolme aasta jooksul;
3) taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
4) taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks taotluse esitamise päeva seisuga kuni 18-aastane (k.a) isik (kes käib Vigala valla lasteaias või põhikoolis, kui kasutab lasteaiateenust või on põhikooliealine) või on tegemist lasteta noore perega (mõlemad abielus olevad pooled on kuni 30 aastased k.a. ), kelle mõlema abikaasa alaline elukoht on majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
5) taotleja on majapidamise omanik või valdaja (vähemalt 5-aastase lepingu alusel).

NB! Alaline elukoht  on programmi järgi elukoht, kus isik veedab aastaringselt enamiku oma igapäevasest puhke- ja uneajast. Erandina kodust eemal õppivate gümnaasiumi-, kutsekooli- ja üliõpilaste puhul loetakse alaliseks elukohaks nende leibkonna aadress. St kui taotleja ei ela vallas pidevalt ja aastaringselt või kasutab hoonet suvilana, ei saa ta ka programmist toetust taotleda. Taotleja kohustus on vajadusel tõendada, et tema ja tema leibkond (abikaasa, lapsed) kasutavad elamut alalise elukohana. 

Taotluseid võetakse vastu jooksvalt, kuni eelarves on programmi jaoks vahendeid. Taotlus esitatakse taotlusvormil koos nõutavate lisadega. Taotlusi hindab komisjon samuti jooksvalt ja taotluse eraldamise otsustab komisjoni ettepaneku põhjal vallavalitsus hiljemalt 40 päeva jooksul alates taotluse esitamisest.

Toetus on tulemuspõhine, st toetus makstakse välja peale töö(de) valmimist.

Olulised tingimused, mille rikkumisel kuulub toetus tagasimaksmisele hiljemalt 1 aasta jooksul:
- 2 aasta jooksul rahastamisotsusest peab olema ehitatud süsteem kasutusele võetud.
- 2 aasta jooksul projekti lõpptähtajast (tööde lõpust) peab hoonel olema kasutusluba (kui seda toetuse taotlemise ajal polnud).
- 3 aasta jooksul rahastamisotsuse tegemisest ei või taotleja lapsed asuda muu omavalitsuse lasteaeda või põhikooli, va tervislikel põhjustel

St eeldatakse, et taotleja on heauskne ja tal on tegelik soov Vigalasse kolida. Kui mingil põhjusel tuleb taotlejal siiski peale tööde valmimist Vigalast ära kolida ja majapidamine müüa, on tegemist vääramatu jõuga. Kui aga taotleja pole hoonet võõrandanud ja lihtsalt tema või osa tema perest otsustab elukohta vahetada, on tegemist lepingu rikkumisega. 

Volikogu eraldas programmi avamiseks 40000 eurot. Head taotlemist!

Lisainfo: Katrin Kalmus, katrin@vigala.ee , 4894774
Vt Riigi Teatajast ka "Vigalasse elama" toetusprogrammi määrust (Vigala vallavolikogu määrus nr 10, 28.08.2014).