Eeskirjad ja korrad

 Vigala osavalla põhimäärus

 Märjamaa valla põhimäärus

 

Üldine

 • Vigala valla heakorra ja avaliku ürituse korraldamise eeskiri link
 • Valla hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord Vigala vallas link
 • Koerte ja kasside pidamise eeskiri Vigala vallas link
 • Müügipileti hinna kehtestamine link
 • Üüri piirmäärade kehtestamine Vigala vallas link
 • Aunimetuste „Vigala valla Aasta Ema" ja „Vigala valla Aasta Isa" statuut link
 • Vigala valla külavanema statuudi kinnitamine link
 • "Vigalasse elama" toetusprogramm link
 • Vigala Maarja koguduse kalmistu kasutamise eeskiri

Sotsiaal

 • Vigala Hooldekodu põhimääruse kinnitamine link
 • Vigala Hooldekodu arengukava aastateks 2013-2018 kinnitamine link
 • Vigala Hooldekodu hoolekogu põhimäärus link
 • Vigala Hooldekodusse paigutamise korra kinnitamine link
 • Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Vigala vallas link
 • Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord link
 • Koduteenuste osutamise tingimused ja kord link
 • Sotsiaaleluruumide eraldamise ja kasutamise kord Vigala vallas link
 • Vigala valla terviseprofiili uue redaktsiooni kinnitamine link

Haridus ja kultuur

 • Kivi-Vigala Põhikooli põhimäärus link
 • Kivi-Vigala Põhikooli arengukava 2016-2021 kinnitamine link
 • Vana-Vigala Põhikooli põhimäärus link
 • Kivi-Vigala Lasteaia "Pääsulind" põhimäärus link
 • Kivi-Vigala Lasteaia arengukava 2016-2021 kinnitamine link
 • Vana-Vigala Lasteaia põhimääruse kinnitamine link
 • Vana-Vigala Avatud Noortekeskuse põhimäärus link
 • Kivi-Vigala Rahvamaja põhimääruse kinnitamine link
 • Vana-Vigala Rahvamaja põhimäärus link
 • Kivi-Vigala Raamatukogu põhimääruse kinnitamine link
 • Vana-Vigala Raamatukogu põhimääruse kinnitamine link
 • Vigala valla raamatukogude kasutamise eeskirja kinnitamine link
 • Vigala valla noorte spordistipendiumi põhimäärus link
 • Vigala valla lasteaedades õppevahendite ja toitlustuskulude tasumise korra kehtestamine link

Keskkond ja maakorraldus

 • Vigala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 üle vaatamine ja aastateks 2016 – 2028 kinnitamine link

 • Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri link

 • Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutuseeskiri link
 • Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kehtestamine link

 • Vigala valla jäätmekava 2016-2021 link
 • Vigala valla jäätmehoolduseeskiri link
 • "Mittemetsamaal kasvavate puude ja põõsaste raie eeskiri" kinnitamine link